Jesteś tutaj: Start / Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Sajewicz - koordynator ds. dostępności
 • E-mail: sds@zlotoryja.pl
 • Telefon: (76) 878 36 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 1
  59-500 Złotoryja
 • E-mail: sds@zlotoryja.pl
 • Telefon: (76) 878 36 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się przy ul. Bolesława Chrobrego 1

 • Budynek 3-kondygnacyjny, wysoki parter. Obiekt znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się na parterze budynku, na piętrze I i II znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Platforma dla osób niepełnosprawnych dostępna jest po lewej stronie wejścia głównego. Pracownik pomaga osobie niepełnosprawnej przy uruchomieniu windy i przemieszczeniu się osoby na parter budynku.
 • W budynku występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla uczestników znajduje się na parterze budynku, jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajduje się parkingi, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.