Jesteś tutaj: Start / O organizacji

O organizacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi

 

O naszej placówce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi funkcjonuje od sierpnia 2000 roku i jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 30 osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznym- typ A, B, C.

 • dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym, pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności oraz umożliwia integrację społeczną. 

Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Osobom korzystającym ze świadczeń ŚDS zapewnia rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą m.in.:

- terapię zajęciową,

- poradnictwo psychologiczne,

- rehabilitację ruchową,

- działania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia przez uczestnika,

- wyżywienie,

- niezbędna opiekę.

 

Zasady kierowania i przyjmowania do ŚDS

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Termin przyjęcia do ŚDS ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej kierującej osobę do ŚDS. Gdy osoba po raz pierwszy występuje o skierowanie do domu, decyzję wydaje się na czas określony (nie dłuższy niż trzy miesiące). Jest to czas konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości osoby i zaproponowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

Wszelkich informacji udziela na miejscu lub telefonicznie kierownik placówki.

Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy 

Zgodnie  z art. 51 b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

 

Świadczone usługi

W domu świadczone są następujące usługi:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
 • samoobsługi w zakresie higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
 • trening kulinarny,
 • trening umiejętności praktycznych, m.in. zajęcia ogrodnicze, porządkowe, zajęcia w poszczególnych pracowniach,
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
 1. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 2. Trening umiejętności spędzania czasu wolego, w tym: rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizją, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, ludoterapia;
 3. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwijania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; zebrania społeczności terapeutycznej;
 4. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe, zajęcia relaksacyjne)
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. Niezbędna opieka;
 8. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
 9. Gorący posiłek;
 10. Dowożenie.

Świadczone usługi organizowane są w ramach indywidualnych lub zespołowych  treningów umiejętności społecznych, które polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W wyznaczone dni przez kierownika domu prowadzone są zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.

 

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi

59-500 Złotoryja ul. Bolesława Chrobrego 1

tel./fax (76) 878 36 44

e-mail: sds@zlotoryja.pl

 DRUKI DO POBRANIA:
- Wniosek o przyjęcie do ŚDS + załączniki